Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en overeenkomsten door of namens Kelly en Kizzy Van Asch (verder vernoemd als “de Zusjes”) verzorgde diensten.

Afspraken

Alle aankondigingen, offertes en aanbiedingen van de Zusjes zijn vrijblijvend.
Boekingen voor diensten gebeuren uitsluitend per rechtstreeks kanaal.

De Zusjes bevestigen steeds per e- mail de afspraak/inschrijving.

Ze behouden zich het recht een boeking binnen 10 werkdagen, na kennisname van de inschrijving, zonder opgave van redenen te weigeren.
Door de inschrijving aanvaardt de koper/klant de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

Betaling

Elke behandeling dient na afloop van de behandeling per direct betaald te worden.
Bij niet tijdige of onvolledige betaling behouden de Zusjes zich het recht om de koper uit te sluiten van verdere diensten.
Iedere vertraging in betaling zal van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% meebrengen voor de debiteur.

Annulering en wijziging

Een annulering of wijziging van een Zusjes-boeking moet minimum 48u vooraf aangekondigd zijn. Zodoende te kunnen her-plannen, indien dit niet gebeurt wordt een vergoeding ter waarde van 50% van de opdracht alsnog aangerekend.
Een huwelijksmake-up/hairstyling boeking moet minimum 30 dagen voor datum geannuleerd worden.
Een freelance MUA of hairstyling-event boeking moet minimum 14 dagen vooraf geannuleerd worden.

Gebruik van informatie – recht op privacy

Gelieve hiervoor onze Privacyverklaring te raadplegen.

Aansprakelijkheid

De Zusjes zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat de klant hen onjuist en/of onvolledig heeft ingelicht over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

De Zusjes zijn niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke bezittingen die door de klant zijn meegenomen naar hun studio.

Met het leveren van hun diensten aanvaarden Kizzy en Kelly een inspanningsverplichting. Hoewel met betrekking tot de inhoud van de door de Zusjes geleverde diensten, opleiding en workshops de uiterste zorg wordt betracht, kunnen Kelly en Kizzy Van Asch de afwezigheid van fouten of onvolledigheden niet uitsluiten. De Zusjes zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door dergelijke fouten of onvolledigheden.
Kelly en Kizzy zijn niet aansprakelijk voor schade aan persoon of goederen door ongeval, verlies of diefstal ontstaan op locatie.
De Zusjes zijn niet aansprakelijk voor de door de koper dan wel enige derde geleden schade als gevolg van onjuist en/of ondeskundig gebruik door de koper via de Zusjes verstrekte informatie of geleverde producten.

Gevolgen van schade door aangekochte goederen zijn ter aansprakelijkheid van de fabrikant.

Website en copyright

Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke toestemming van de Zusjes informatie of beeldmateriaal van de website openbaar te maken, te kopiëren, te downloaden of te verspreiden. De informatie mag wel worden afgedrukt en/of gedownload voor eigen gebruik. Voor meer informatie kunt u via e-mail contact opnemen met de beheerders van deze website: info@dezusjes.be.

De zusjes besteden de uiterste zorg aan de informatie die op de website beschikbaar wordt gesteld, maar kunnen op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van deze informatie. De Zusjes aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door gebruik van de website of vanwege de onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op de website. Komt u onvolledigheden of onjuistheden tegen op de website dan stellen we het op prijs dat u de beheerder van de website via e-mail hierover contacteert: info@dezusjes.be.

De Zusjes streven ernaar dat de website voortdurend toegankelijk is, maar zijn niet aansprakelijk voor de mogelijke gevolgen wanneer om welke reden dan ook de website niet beschikbaar is of niet correct functioneert. De kunnen niet garanderen dat de website vrij is van virussen of andere verstorende elementen.

De Zusjes behouden zich het recht voor om zonder voorafgaande aankondiging de website naar eigen inzicht en op welk moment dan ook te veranderen. Het schoonheidssalon is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de verandering of de beëindiging van de website.